Číslo produktu 771001

Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur [eco]

Lazura na vodní bázi, založená na obnovitelných surovinách pro dřevo v interiéru a exteriéru

Ecolabel Logo eps
Odstín: bezbarvý | 7710
Odstín: bezbarvý | 7710
Vyberte barvu

Upozornění
Jedná se o zboží, u kterého je v této variantě doručení možné jen v omezeném množství. Pro další informace o dostupnosti nebo alternativách kontaktujte prosím svého obchodně- technického zástupce firmy Remmers.

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pojivo Na bázi rostlinných olejů
Hustota (20 °C) Cca 1,02 g/cm³
Zápach Mírný
Stupeň lesku Zcela matný
Viskozita 300 mPas

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru i exteriéru
 • pro tvarově stálé dílce
 • pro částečně tvarově stálé dílce
 • pro tvarově nestálé dílce
 • pouze pro \profesionální využití
 • Dřevo do interiéru a exteriéru
 • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
 • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
 • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
 • Dřevěné včelí úly a jiné dřevěné komponenty ve včelařství

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Na bázi vody s minimálním obsahem rozpouštědel
 • Nelepivý (podle směrnice HO.03)
 • Neskapává
 • Dobrý rozliv
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
 • Na bázi obnovitelných surovin: nejméně 80 %
 • Certifikovaná zdravotní nezávadnost pro včely
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

   Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

  • Přípravy

   Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

   Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

   Odstraňte suky a místa s výronem pryskyřice a očistěte je pomocí vhodného ředidla (např. Verdünnung V 101, Nitro- nebo Universalverdünnung).

   Aby nebylo nutné následně použít ochranné přípravky na dřevo, musí být konstrukce sestavená tak, aby odpuzovala vodu (tj. vyhněte se vodorovným plochám, příčným řezům, kapilárním spárám, mokrým a vlhkým místům, kontaktu se stříkající vodou, ostrým hranám).

   Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodrání, předem ošetřete vhodným prostředkem na ochranu dřeva - neplatí pro dřevo v interiéru. (**Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!)

   Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

   Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
  • Před použitím zamíchejte
  • Stříkání Airless-/Airmix/Pistole s pohárkem/ Natírání
  • Materiál dobře promíchejte.

   Natírání, stříkání

   Nanášejte ve směru vláken.

   Pistole s pohárkem na tekutý materiál: Tryska: 1,6 mm; Rozprašovací tlak vzduchu: 2,5 – 2,8 baru

   Airmix stříkání: tryska: 0,23-0,28 mm, tlak materiálu: 80-100 bar, tlak přídavného vzduchu: 1,2-2 bar.

   Stříkání Airless: Tryska: 0,38 mm, Tlak materiálu: 80 – 100 bar (použijte žlutý filtr pistole).

   Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

   V případě potřeby naneste další vrstvu.

   Čelní dřevěné plochy je třeba několikrát natřít materiálem v odpovídajícím barevném tónu, aby se zabránilo nasákavosti. Případně před nanesením konečnícho nátěru natřete čelní plochy přípravkem Induline SW-910.

   Souvislé plochy zpracovávejte pouze materiálem se stejným číslem šarže (materiál různých šarží předem smíchejte), jinak může dojít k drobným rozdílům v barvě, lesku a struktuře.

   Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 8 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

   Nezpracovávat pod +5°C

   Při nízkých teplotách a příliš vysoké vlhkosti vzduchu dochází k pomalejší reakci materiálu.

   S každou další vrstvou laku se zintenzivňuje barevný tón a zvyšuje lesk.

   V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zabarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.

   Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

   U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

   Bezbarvý a bílý pouze pro vnější povrchy, které nejsou přímo vystaveny povětrnostním vlivům.

   Vzhledem k rozdílnému krycímu účinku bílých a pastelových odstínů lazury se může optický vzhled lišit v závislosti na podkladu. Je třeba předem zkontrolovat, zda může dojít ke změně barvy lazury vlivem extraktivních látek ve dřevě.

   Vzhledem k nízké UV ochraně těchto barevných odstínů je třeba počítat s kratšími intervaly údržby.

   Za účelem zohlednění a upřesnění těchto okolností by měla být předem vytvořena zkušební plocha, aby se zajistilo, že nátěr splňuje očekávané požadavky.

  • Sušení

   Suchý proti prachu: po cca 1 hodině
   Přelakovatelný: po cca 8 hodinách

   Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

   Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   Podle druhu použitého dřeva, např. dubu, může docházet na základě obsažených látek ke zpomalení procesu schnutí.

  • Ředění

   Produkt již připraven ke zpracování

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Stříkání Airless-/Airmix/Pistole s pohárkem/ Natírání
  • Štětec s akrylovými štětinami, natírací stroj na plochy,
   pistole s nádržkou na tekutiny, stříkací zařízení Airless-/Airmix

  • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

   U znečištěných textilií může dojít k samovznícení, proto je namočte do vody, skladujte v požárně odolných nádobách ponořené do vody a zlikvidujte.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 24 měsíců
  • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

 • Spotřeba
  • cca 60 ml / m² na pracovní postup
  • Cca 60 ml/m² na pracovní postup
   Minimálně 2 pracovní postupy

 • Obecné pokyny
  • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

   Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

    

   Produkt je v zásadě vhodný také pro dřevo, bohaté na třísloviny (např. dub, robinie, akácie). Může však způsobit reakce s obsaženými látkami dřeva, rozpustnými ve vodě, což může vést ke změně zabarvení nátěrového filmu a tím k omezení optického vzhledu (platí zejména pro odstíny barev bílá a šedá).

   U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

   Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

   Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.