Číslo produktu 606211

  PUR Primer S 2K

  Spojovací můstek na bázi rozpouštědel

  Varianta:
  6062 | PUR Primer S 2K
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,01 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 20 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 0,87 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 5 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,01 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 20 mPa s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • Spojovací můstek v systému Remmers Deck OS 11a - II
  • Pouze pro venkovní použití

  Vlastnosti

  • Vlhkostí vytvrzující
  • Obsahuje rozpouštědla
  • Dvousložkový
  • Modrý, lazurovací
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Jako podklad je vhodný přípravek PUR Color ZS v systému Remmers Deck OS 11a - II.

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Povrch PUR Color ZS nesmí podléhat křídování ani nesmí vykazovat praskliny.

    U povrchů starších než 2 dny je třeba povrch před aplikací spojovacího můstku mechanicky zdrsnit a poté důkladně očistit. K broušení lze použít kotoučové brusky vybavené vhodnými brusnými nástavci, jako jsou "Diamond Turtle Pads".

    Podklad musí být suchý.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Váleček z mikrovlákna, štětec, míchací zařízení

   • GR_B_2

    Pracovní nastroje a popř. i znečištění ihned odstranit ještě v nevytvrzeném stavu pomocí ředidla V 103.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 0,05 kg/m² (v závislosti na podkladu)

  • Příklady použití
   • Příklady použití

    Adhezní spojovač nanášejte tenkým a rovnoměrným křížovým pohybem pomocí válečku z mikrovlákna.

    Cca 0,05 kg/m²

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Výrobek se vytvrzuje vzdušnou vlhkostí. Příliš silná tloušťka vrstvy může vést k pěnění.

    Nepoužívejte na starší (starší než 2 dny) nebo povrchově poškozené povrchy (např. krakelování nebo silné křídování).

    Před, během a po aplikaci chraňte podklad před přímým působením vody. V opačném případě znovu aplikujte spojovací můstek.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty