• PUR_Uni_Color_AS
 • PUR Uni Color AS
  • PUR_Uni_Color_AS
  • PUR Uni Color AS

  Číslo produktu 678911

  PUR Uni Color AS

  Tvrdá, elektrostaticky vodivá stěrka

  Odstín: speciální odstíny od 100 kg | 6789

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,5 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 4400 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,2 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 70 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,4 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 1700 mPa s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Pevnost v tahu za ohybu Cca 42 N/mm² *
  Pevnost v tlaku Cca 72 N/mm² *
  Tvrdost dle Shore D po 28 dnech 65

  * Malta ze syntetické pryskyřice 1: 5 s normovým pískem Epoxy AS Color

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Elektrostaticky vodivá stěrka

  Vlastnosti

  • Houževnatá polyuretanová stěrka
  • Elektrostaticky vodivý
  • Pojízdný paletovými a zvedacími vozíky
  • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Podklad musí být suchý.

    Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

    Pro cementové podklady je nezbytně nutné použít Remmers epoxidové penetrace nebo záškraby.

    Podklady na bázi litého asfaltu v interiérech (AS-IC 10 nebo AS-IC 15) se penetrují pomocí PUR Uni Color.

    Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

   • Přípravy

    Podklady na bázi litého asfaltu v interiéru je třeba předupravit brokováním či broušením diamantovou bruskou tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky.

    Následně penetrovat nebo vyrovnávat pomocí PUR Uni Color.

    Výrobek Remmers Epoxy Conductive nanášejte jako příčně vodivou vrstvu vždy v souladu s aktuálním technickým listem.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 82,4 : Komp. B 17,6
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • Doba zpracování 30 min
   • TeplotaPochozí po
    +8 °C48 hodin
    +12 °C30 hodin
    +20 °C16 hodin

    Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • Lžíce, rakle, vhodné míchací zařízení

   • GR_B_2

    Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Viz příklady použití

  • Příklady použití
   • Nanášení

    Materiál naneste na připravený povrch a rozetřete vhodnými prostředky, např. zubovým hladítkem nebo zubovou stěrkou.

    Spotřeba závisí na podkladu, teplotních podmínkách, požadované tlouštce a požadovaném vzhledu.

    1,5 - 2,0 kg/m²

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Vzhledem k náchylnosti na žloutnutí se důrazně doporučuje použití krycích UV stabilních
    nátěrů Remmers (i s ohledem na barevné odchylky a menší špinitelnost).

    Pastelové odstíny, malé tloušťky vrstvy, použití písku jiné frakce, stejně jako nižší teploty mohou mít vliv na plnění a výsledný vzhled.

    Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Při zatížení kovovými kolečky nebo kolečky z tvrdého polyamidu či při bodovém zatížení může dojít k rychlejšímu obrusu.

    Před prvním použitím doporučujeme důkladné čištění úvodním dvoustupňovým vodivým čištěním. Tím se výrazně zlepší čisticí schopnost.

    Aby se snížila tendence ke znečištění, doporučuje se provádět údržbu (viz pokyny pro péči).

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.