• Induline ZW-507i
 • Induline ZW-507i
  • Induline ZW-507i
  • Induline ZW-507i

  Číslo produktu 163605

  Induline ZW-507i

  Transparentní izolační plnič na vodní bázi pro aplikaci stříkáním

  Odstín: bezbarvý | 1636

  Upozornění
  Jedná se o zboží, u kterého je v této variantě doručení možné jen v omezeném množství. Pro další informace o dostupnosti nebo alternativách kontaktujte prosím svého obchodně- technického zástupce firmy Remmers.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo kopolymer akrylátu a polyuretanu
  Hustota (20 °C) cca 1,03 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Viskozita cca 2300 mPas

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro venkovní dveře
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Jehličnaté a listnaté dřeviny (zejména modřín a dub)
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Mezivrstva pro krycí a transparentní systémy

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Dobrý rozliv
  • Vynikající přilnavost (za mokra)
  • Snižuje zabarvení dřeva v důsledku reakce s vodorozpustnými látkami obsaženými ve dřevě
  • Snižuje narušení povrchu v důsledku specifických látek obsažených ve dřevě (např. u modřínu)
  • Snižuje náchylnost ke ztmavnutí dřeva v důsledku reakce kyseliny tříslové (např. u dubu)
  • S UV ochranou pro větší bezpečnost pro lazurové barevné odstíny
  • Dobrá brousitelnost
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

    Dřevěné povrchy natřete základním nátěrem.

    Přiznané konstrukční spáry ochraňte pomocí Induline V-Fugenschutz nebo Induline AF-920.

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání pouze v uzavřených zařízeních
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Dynflow (plně automatizované lakovací zařízení)
   • Uvedené hodnoty se vztahují na neředěný materiál. Nejlepšího rozlivu se dosáhne při teplotě materiálu 15 až 20 ° C.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    Pomocí zkušebního nátěru ověřte snášenlivost s podkladem.

    Stříkání Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar.

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.

    Ve výjimečných případech může být zapotřebí opakovat aplikaci.

    Pro další nátěr je zapotřebí provést mezibrus (brusným papírem o zrnitosti 220-240).

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Proveďte zkušební nátěr v praktických podmínkách v požadovaném systému a poté otestujte vlastnosti povrchu.

    U nátěrových systémů na bázi vody vždy existuje riziko zabarvení způsobené extraktivními látkami dřeva.

    Požadavky pro nátěry stanoví BFS-směrnice instrukčních listů č. 18.

    Příliš vysoké zředění výrobku, velmi vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení nanášení vrstev, nanášeného množství a doby schnutí mohou významně ovlivnit izolační účinek výrobku.

    Póry musí být nalakovány tak, aby se uzavřely. Je možné překročení doporučeného množství.

    Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

    Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

   • Sušení

    Suchý: po cca. 1 hodině
    Přetíratelný a brousitelný: po cca. 4 hodinách
    (při 23 °C a 50 % rel.vlhkosti)

    Přetíratelný a brousitelný při nuceném schnutí: po cca. 20 minutách vypařování (ABDUNSTZONE) (při cca. 20 °C a 65 - 75 % rel. vlhkosti) / 75 minut fáze schnutí (cca. 45 °C, 1 m/s výměna vzduchu) / 20 minut schlazovací fáze

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    V případě nutnosti vodou (max. 5 %).

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání pouze v uzavřených zařízeních
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Dynflow (plně automatizované lakovací zařízení)
   • Stříkací zařízení, stříkací pistole, zařízení Dynflow

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 150 ml - 200 ml / m² na pracovní postup
   • 150 - 200 ml/m² na pracovní krok
    (odpovídá: tloušťka mokré vrstvy: 150 - 200 µm, tloušťka suché vrstvy: 35 - 45 µm)

  • Obecné pokyny
   • Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

    Používejte těsnicí profily bez změkčovadel.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.