• Protect MKT 1
 • Protect MKT 1
  • Protect MKT 1
  • Protect MKT 1

  Číslo produktu 302481

  Protect MKT 1

  Výstrahy

  • Používejte biocidní látky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informaci o výrobku!

  Charakteristické údaje výrobku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • S ochranou lakového filmu MB 2K proti mikrobiálnímu napadení řasami, plísněmi, zejména řasou Haematococcus pluvialis.
  • Konzervace filmů disperzních nátěrových hmot a lazur na ochranu proti plísním a řasám.
  • Odolnost proti vyplavování a vlivům UV záření

  Vlastnosti

  • Velmi dobré spektrum účinku proti houbám, řasám a kvasinkám
  • Vodná konzervační látka
  • Dlouhodobá stabilita díky depotnímu účinku
  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v chladu/ v uzavřeném obalu
   • Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.