• Induline GW-230
 • Induline GW-230
  • Induline GW-230
  • Induline GW-230

  Číslo produktu 309820

  Induline GW-230

  Bílý izolační základní nátěr na vodní bázi pro zpracování stříkáním

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylátová pryskyřice
  Hustota (20 °C) Cca 1,19 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Viskozita Cca 800 mPas

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v exteriéru
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Snižuje zabarvení dřeva v důsledku reakce s vodorozpustnými látkami obsaženými ve dřevě
  • Vynikající přilnavost (za mokra)
  • Obsahuje konzervant nátěrového filmu proti mikrobiálnímu poškození
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: +15 °C až +30 °C.

   • Před použitím dobře promíchejte.

    Uvedené hodnoty se vztahují na neředěný materiál. Nejlepšího rozlivu se dosáhne při teplotě materiálu 15 až 20 ° C.

    Stříkání Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar.

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Proveďte zkušební nátěr v praktických podmínkách v požadovaném systému a poté otestujte vlastnosti povrchu.

    U vodou ředitelných systémů vzniká vždy riziko zabarvení barevnými složkami obsaženými ve dřevě.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    Požadavky pro nátěry stanoví BFS-směrnice instrukčních listů č. 18.

    Příliš vysoké zředění výrobku, velmi vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení nanášení vrstev, nanášeného množství a doby schnutí mohou významně ovlivnit izolační účinek výrobku.

    Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: po cca 30 minutách
    Brousitelný a přelakovatelný: po cca 4 hodinách
    (při 23 °C a 50 % r.v.)

    Broušení a přelakování při nuceném schnutí: 20 min odpařování při cca. 20 °C a 65 - 75 %
    r. v.) / 75 min fáze schnutí (ca. 45 °C, 1 m/s cirkulace vzduchu) / 20 min ochlazovací fáze

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    V případě potřeby vodou (max. 5 %).

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Ruční stříkací pistole, automatická stříkací zařízení

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 150 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 150 ml/m² na pracovní postup
    (odpovídá: tloušťce mokrého filmu: cca 150 μm, tloušťce suché vrstvy: cca 50 μm)

  • Obecné pokyny
   • Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

    Používejte těsnicí profily bez změkčovadel.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.