• Induline ZW-502i

  Číslo produktu 163320

  Induline ZW-502i

  Vodou ředitelný, transparentní izolační plnič pórů pro aplikaci máčením a poléváním

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylátové pryskyřice
  Hustota (20 °C) Cca 1,025 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Stupeň lesku Hedvábný lesk
  Viskozita (20 °C) Doba výtoku 28-30 s ve výtokovém pohárku ISO 3 mm

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Mezivrstva pro krycí a transparentní systémy
  • Pro chráněné konstrukce také jako základní nátěr

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Velmi dobrá stékavost
  • Dobrá plnivost na ploše
  • Dobrá smáčivost pórů
  • Velmi dobrá brousitelnost
  • Snižuje zabarvení dřeva v důsledku reakce s vodorozpustnými látkami obsaženými ve dřevě
  • Snižuje narušení povrchu v důsledku specifických látek obsažených ve dřevě (např. u modřínu)
  • Snižuje náchylnost ke ztmavnutí dřeva v důsledku reakce kyseliny tříslové (např. u dubu)
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

    Dřevěné povrchy natřete základním nátěrem.

    U krycích (bílých) povrchů proveďte základní nátěr pomocí výrobků Induline GW-209, GW-306 weiß nebo GW-201

    Přiznané konstrukční spáry ochraňte pomocí Induline V-Fugenschutz nebo Induline AF-920.

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Máčení/Polévání
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu min. 15 °C do max. 30 °C.

   • Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

    Máčení a polévání.

    Ve výjimečných případech může být zapotřebí opakovat aplikaci.

    Pro další nátěr je zapotřebí provést mezibrus (brusným papírem o zrnitosti 220-240).

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 2-3 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    U vodou ředitelných systémů vzniká vždy riziko zabarvení barevnými složkami obsaženými ve dřevě.

    Požadavky pro nátěry stanoví BFS-směrnice instrukčních listů č. 18.

    Příliš vysoké zředění výrobku, velmi vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení nanášení vrstev, nanášeného množství a doby schnutí mohou významně ovlivnit izolační účinek výrobku.

    Zvýšení viskozity v důsledku odpařování musíte vyrovnat vodou (požadovaná viskozita: doba výtoku cca 30 s ve výtokovém pohárku ISO 3 mm).

    Pro lepší rozliv za nepříznivých podmínek (zvýšení teploty, nízká vlhkost vzduchu) zřeďte až 10 % vody. Ztráty z odpařování vyrovnejte přidáním vody.

    Při tvorbě pěny v polévacím zařízení doporučujeme přidat 0,1–0,2 % odstraňovače pěny VP 21490

    Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: po cca 1 hodině
    Přebroušení a přelakování: po 2–3 hodinách
    (při 23 °C a 50% r. v.)

    Přebroušení a přelakování při řízeném procesu schnutí: po cca 20 minutách v zóně odpařování
    (při cca 20 °C a 65 - 75 % r. v.) / 60 minut fáze schnutí (cca 45 °C, 1 m/s proudění nvzduchu / 20 minut fáze ochlazování.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    V případě potřeby vodou (max. 10 %).

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Máčení/Polévání
   • Polévací zařízení, máčecí vany

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml - 120 ml / m² na pracovní postup
   • 80 - 100 ml/m² na pracovní postup
    (odpovídá tloušťce mokrého filmu: 80 - 100 µm, tloušťce suché vrstvy: ca. 20 µm)

   • Spotřeba závisí na druhu dřeva a savosti podkladu.

  • Obecné pokyny
   • Řiďte se návody k "Údržbě & ošetřování máčecích van a polévacích zařízení" a "Pokyny pro hygienu v provozu".

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.