Číslo produktu 340005

Induline LW-700

Vodou ředitelná, lazurová mezivrstva & konečný nátěr pro aplikaci stříkáním

Stupeň lesku
Odstín: farblos (bezbarvý)** | 3400
Odstín: farblos (bezbarvý)** | 3400
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pojivo Speciální akrylátové polymery
Hustota (20 °C) 1,02 - 1,05 g/cm³
Zápach Charakteristický
Stupeň lesku Matný / hedvábný lesk

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru i exteriéru
 • pro tvarově stálé dílce
 • pouze pro \profesionální využití
 • Dřevo do interiéru a exteriéru
 • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
 • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
 • Mezivrstva a konečný nátěr
 • Nanášení v jedné vrstvě i ve více vrstvách

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Dobrý rozliv
 • Zvýšená nelepivost
 • Vysoká odolnost vůči UV záření a barevná stálost
 • Redukuje žluté zabarvení
 • Velmi nízký sklon k tvorbě dočasných skvrn
 • Vysoký lesk
 • Velmi dobrá odolnost vůči kroupám: elasticita při nízkých teplotách
 • Dlouhá životnost díky kombinaci speciálních pojiv
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

  • Přípravy

   Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
   Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

   Příprava pomocí vhodné základní vrstvy, mezivrstev a případně i mezibrusu.

   Přiznané konstrukční spáry ochraňte pomocí Induline V-Fugenschutz nebo Induline AF-920.

 • Zpracování
  • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
  • Před použitím zamíchejte
  • Stříkání Airless/Airmix
  • Uvedené hodnoty se vztahují na neředěný materiál. Nejlepšího rozlivu se dosáhne při teplotě materiálu 15 až 20 ° C.

   Stříkání Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar.

   Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.

   Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   Aby se zabránilo aktivaci látek obsažených ve dřevě, mělo by být provedeno nucené sušení.

   Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

   Musí být zajištěno dobré větrání.

   Neaplikujte na přímém slunci a při teplotě pod 15 °C anebo přes 30 °C.

   Ve výjimečných případech může být zapotřebí opakovat aplikaci.

   V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zabarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.

   Odstín farblos (bezbarvý) není vhodný pro venkovní plochy s přímým vlivem počasí.

   Pro bezbarvé nátěry vystavené přímému vlivu počasi používejte odstín Farblos UV+. Provedení se váže na zvláštní podmínky, viz popis systému Induline LW-700/40 farblos UV+.

   Při použití bezbarvé mezivrstvy může dojít k barevným odchylkám ve srovnání s vzorkovníkem.

   Co se týče přípustné tloušťky suché vrstvy, je třeba dodržet údaje uvedené v technickém listu VFF HO.03.

   Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

   Pokud jde o intervaly údržby bezbarvých a světlých lazurovacích povrchů, je třeba dodržovat specifikace platné brožury VFF HO.01.

  • Sušení

   Překročení předepsané teploty zpracování, překročení předepsané vlhkosti vzduchu nebo maximální tloušťky vrstvy vede k zpomalení proschnutí a proniknutí hydrofilných emulgátorů. Zvyšuje se nebezpečí vzniku dočasných vodních fleků. S přibývajícím proschnutím vrstvy tento efekt klesá.

  • Ředění

   V případě potřeby vodou (max. 5 %).

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Stříkání Airless/Airmix
  • Ruční stříkací pistole, automatická stříkací zařízení

   Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • cca 150 ml - 275 ml / m² na pracovní postup
  • 150 - 275 ml/m² (plus prostřik)
   (odpovídá tloušťce mokrého filmu: 150 - 275 µm, tloušťka suché vrstvy: 50 - 100 µm)

   Odchýlka požadované tloušťky vrstvy pro málo pigmentované nebo světlé odstíny lazur & farblos UV+:
   2x 200 ml/m² (plus prostřik)
   (odpovídá tloušťce mokrého filmu: 200 µm na jeden nátěr, celková tloušťka suché vrstvy: ca. 130 µm)

 • Obecné pokyny
  • DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

   Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

   Těsnění:

   Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

   Používejte těsnicí profily bez změkčovadel.

   Příprava kvality pro natírání:

   Použitím tohoto produktu s Induline Mix & Go vznikne lak v natírací kvalitě vhodný k vylepšení a renovaci nátěru.

   Údržba a obnova:

   Dřevo ve venkovním prostředí je vystaveno významným klimatickým a povětrnostním vlivům. Nátěr podléhá přirozenému stárnutí, opotřebení a zvětrávání. Degradace postupuje, na základě stupně zátěže (silná, středně silná), na dřevěných dílech různou rychlostí. Na jednom dřevěném dílci resp. objektu se mohou vyskytnout různá stadia zvětrání. Abyste zajistili dřevěným prvkům optimální ochranu na dlouhou dobu, doporučujeme provádět každý rok kontrolu povrchů, resp. poškozená místa ihned, po očištění, opravit nebo přetřít.

   Pro údržbu a čištění doporučujeme výrobek Udržovací set na okna (Pflege-Set für Fenster), popř. Udržovací set na dveře (Pflege-Set für Türen).

   Renovační nátěry provádějte pomocí produktů Aqua HSL-35 a Aqua DSL-55 nebo HSL-30 a Dauerschutz-Lasur UV.

   Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.