• Adolit Holzbau B
 • Adolit Holzbau B
  • Adolit Holzbau B
  • Adolit Holzbau B

  Číslo produktu 211103

  Adolit Holzbau B

  Ochranný prostředek na dřevo na bázi vody, bez těžkých kovů a připravený k použití

  Odstín: bezbarvý | 2111
  Odstín: bezbarvý | 2111
  Vyberte barvu

  Dokumenty

  product.brochures.loading

  Výstrahy

  • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Vzhled / Odstín Chemický žlutý nádech
  Hustota (20 °C) Cca 1,02 g/cm³
  Zápach Slabě charakteristický

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro interiér a dřevo bez přímého styku s povětrnostními vlivy
  • pro staticky namáhané díly
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v interiéru a chráněných venkovních plochách
  • Na dřevo bez kontaktu se zemí podle EN 335-1, GK 1 a 2
  • Staticky namáhané komponenty
  • Dřeva, která nejsou vystavena statickému zatížení
  • Vhodné i pro KVH

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Připraven k použití
  • Dobrá penetrační schopnost
  • Preventivní ochrana proti dřevokazným houbám a hmyzu
  • Nenarušuje plasty, sklo, měď a železo a jejich povrchové úpravy
  • Zápach slabě charakteristický
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý a bez částeček prachu.

    Přípustná vlhost dřeva: u > 20 % (s výjimkou uměle sušeného stavebního dřeva).

    Dřevo by mělo být již nařezáno na poždovanou velikost.

   • Přípravy

    Staré nátěry (např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy), kůru, lýko a špínu beze zbytku odstraňte.

    V případě potřeby navlhčete suché dřevo (u <20%) povrchovým rozprašovačem a vodou.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C
   • Štětec/Máčení/Stříkací tunel
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, prostředí a podkladu: min. +5 ° C

   • Natírání, ponořování, použití ve stříkacích tunelových jednotkách.

    Po zaschnutí (nejméně 4 týdny) lze ošetřené dřevo dále ošetřit nátery na bázi rozpouštědel nebo vody.

    Skladujte dřevo pod střechou na pevném, nepropustném povrchu, abyste jej vysušili a chránili před vymýváním konzervačních látek na dřevo.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 48 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    V případě preventivních opatření v společenských místnostech nebo okolních přilehlých místnostech je jejich používání jako společenské místnosti povoleno až po čtyřech týdnech od jejich provedení.

   • Sušení

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec/Máčení/Stříkací tunel
   • Štětec, ponorné nebo žlabové výlevky, postřikovací tunely

    Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 100 ml Total / m²
   • Účinné preventivní opatření proti hnilobě a hmyzu při 100 ml / m² (= 102 g / m²)

  • Obecné pokyny
   • Produkt byl hodnocen podle nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 a schválen německým Spolkovým institutem pro bezpečnost práce a pracovní lékařství (BAuA). Toto schválení nahrazuje předchozí všeobecné schválení Německým ústavem stavební techniky (Deutsches Institut für Bautechnik).

    Podle DIN 68800-1 musí být opatření na ochranu dřeva plánována včas a pečlivě v souladu se všemi stranami, účastněnými na stavbě (architekt, vlastník budovy, dodavatel stavby), s ohledem na zákonné požadavky a místní podmínky.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

    Kód odpadu 03 02 04* Anorganická činidla k impregnaci dřeva

    Kód odpadu 03 02 99 Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.