Číslo produktu 085110

  MB 1K rapid

  Jednosložková multifunkční hydroizolační stěrka

  Prodej začíná od 1. května 2023!
  LANG_VARIANTE
  0851 | MB 1K rapid

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Báze Polymerní pojiva, aditiva, speciální plniva
  Konzistence Pastózní
  Přemostění trhlin ≥ 3 mm (při tloušťce suché vrstvy ≥ 3 mm)
  Tloušťka vrstvy 1,3 mm tloušťky mokré vrstvy znamená přibližně 1 mm tloušťky suché vrstvy.
  Tlaková zkouška na trhliny Splněno, i bez armovací vložky
  Propustnost vodních par (µ) 9680

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha v interiéru a exteriéru/ stěna v exteriéru
  • Hydroizolace novostaveb
  • Aplikace > 3 m pod úrovní terénu
  • Napojení na vodonepropustné betonové konstrukce
  • Příčná hydroizolace ve stěnách a pod nimi
  • Hydroizolace soklů a omítek
  • Dodatečná vnější hydroizolace u stávajících budov
  • Adhezní můstek na staré živičné izolace

  Vlastnosti

  • bez rozpouštědel
  • Lze aplikovat přímo z nádoby bez míchání
  • Rychlé, reaktivní prosychání
  • Rychlá přilnavost a to i k neminerálním podkladům
  • Velmi nízké emise (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Certifikováno, nepropouští radon.
  • Vysoce flexibilní, roztažný a přemosťující trhliny
  • Nepropustný proti tlakové vodě
  • Lze jej přetírat a omítat
  • Aplikace nátěrem, hladítkem, tmelením, stříkáním
  • Odolný mrazu a posypovým solím
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být rovný, nosný, suchý, čistý, bezprašný a bez oleje, mastnoty a separačních látek.

    Neminerální a neporézní podklady je potřeba zdrsnit.

    Nasákavé minerální podklady, nikoli samozhutnitelný beton (SCC), mohou být matně vlhké.

   • Přípravy

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

    Vhodnou maltou vytvořte těsnicí klín

    Nerovnosti > 5 mm vyplnit vhodnou maltou.

    U prostupů zdrsněte novodurové trubky kanalizace smirkovým papírem, očistěte kovové trubky a v případě potřeby obruste povrch.

    V případě potřeby provést ochranu proti vlhkosti ze strany podkladu.

    Savé minerální podklady penetrovat výrobkem Kiesolem MB.

    Jako kontaktní vrstvu a pro zabránění vzniku bublin použít záškrab z daného produktu.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 35 °C
   • Natírání / Potěr / Nahazování zednickou lžíci / Stříkání
   • Svislé/horizontální plošné hydroizolace a hydroizolace ve stěnách a pod nimi:

    Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

    Prostupy

    W1-E: Prostupy potrubí lze napojit zaobleným fabionem do plochy.

    Soklová omítka

    Před následnou aplikací omítky na hotovou izolaci nanést dodatečnou vrstvu materiálu, do které metodou čerstvé do čerstvého nahodit celoplošně omítkový podhoz (SP Prep).

    Přetření spojovací a výztužnou maltou lze provést bez dodatečného nátěru kašovitou maltou nebo omítkovým podhozem.

    Nátěry

    Přímé přetření nátěrem je možné disperzními nátěrovými hmotami bohatými na pojivo.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny ke zpracování
   • Během aplikace musí být povrchová teplota podkladu > 3 Kelviny nad teplotou rosného bodu okolního vzduchu.

    Při zpracovávání tekutých izolačních materiálů může přímé oslunění či vystavení větru vést ke tvorbě škraloupu na povrchu a k tvorbě vzduchových kapes (puchýřů).

    Nezpracovávat na přímém slunci.

    Tmelicí vrstva se obecně nepovažuje za izolační vrstvu.

    Po nanesení chránit izolaci proti dešti, přímému slunečnímu záření, mrazu a kondenzaci.

    Izolaci chránit před mechanickým poškozením.

    Izolace není vhodná pod bodové zatížení bez dodatečné výztužné vrstvy pro rozložení zatížení.

    Při práci v uzavřených prostorech zajistit dostatečné větrání (v případě potřeby použít ochranu dýchacích cest).

    Při strojním zpracování kontaktujte Remmers technické poradenství.

    Maximální tloušťka mokré vrstvy nesmí překročit 4 mm!

    Provedení/těsnění vnitřních rohů bez těsnicí drážky nebylo stavebními úřady testováno.

    Spáry typu I, ve kterých mají být do hydroizolace vloženy spárovací pásky z plastových nebo elastomerových membrán s rounovou nebo textilní laminací, lze provádět pouze dvousložkovými tekutými hydroizolačními materiály (FPD/MDS).

     

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Naběračka, hladítko, tloušťkovací hladítko, štětka na stěrky, plochý štětec, váleček

    Vhodná strojní technologie, například peristaltická čerpadla, šroubová čerpadla nebo bezvzduchová pístová čerpadla

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

    Suché zbytky materiálu odstraňte mechanicky.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 9 měsíců
   • V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,3 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Min. 1,3 kg/m²/mm tloušťky suché vrstvy

    Tloušťky vrstev a spotřeba pro vnitřní a venkovní použití: Viz tabulka spotřeby v příkladech použití.

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Příklady použití

   • Vodotěsnost podle tříd 
    (DIN 18533 / 18535)


    Tloušťka suché vrstvy (mm)
    Tloušťka mokré vrstvy (mm) ****

    Spotřeba (kg/m²) 


    Vydatnost 25 kg (m²)
    W1-E* 
    Zemní vlhkost a netlaková voda
    ≥ 2
    cca 2,6
    cca 2,7
    cca 9,25

    W2.1-E** 

    Mírné působení tlakové vody (hloubka založení <3 m pod úrovní terénu)
    ≥ 4
    cca 5,3
    cca 5,5
    cca 4,5

    W2.1-E**

    Utěsnění  přechodu na vodostavební beton

    Mírné působení tlakové vody (hloubka založení <3 m pod úrovní terénu)
    ≥ 4
    cca 5,3
    cca 5,5
    cca 4,5

    W2.2-E*** 

    Silné působení tlakové vody (hloubka založení >3 m pod úrovní terénu)
    ≥ 4
    cca 5,3
    cca 5,5
    cca 4,5

    W4-E

     

    Stříkající voda a zemní vlhkost na soklu stěn a kapilární voda ve zdivu a pod zdivem

    ≥ 2
    cca 2,6
    cca 2,7
    cca 9,25
    W2-B 
    Působení vody v nádržích s výškou plnění ≤10 m
    ≥ 3
    cca 3,9
    cca 4,0cca 6,25    *     Vyžaduje se zvláštní ujednání o zdivu 
    **   Vyžaduje se zvláštní ujednání 
    *** Vyžaduje se zvláštní ujednání - pouze na betonových podkladech do hloubky ponoru 10 m.
    **** Maximální celková tloušťka mokré vrstvy nesmí být překročena ani při dvouvrstvé aplikaci (čerstvé do čerstvého). 

    Navýšení tloušťky vrstvy dle DIN 18533:
    Německá norma stanoví navýšení tloušťky vrstvy dz, aby byla zajištěna minimální tloušťka suché vrstvy dmin. Ta zohledňuje jak kolísání související se zpracováním dv, tak dodatečnou spotřebu na vyrovnání podkladu du. Pokud je podklad vyrovnán samostatně (např. škrábaná stěrka), du se do výpočtu nezapočítává.
    du = spotřeba škrábané stěrky cca 0,5 kg/m² (v závislosti na podkladu)
    dv = s tloušťkovacím hladítkem není možné / jinak spotřeba 0,4kg/m² (dmin = 3 mm)

  • Obecné pokyny
   • Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Při plánování a provádění je třeba dodržovat osvědčení o vhodnosti (abP).

    Zvláštní ujednání a osvědčení o vhodnosti (AbP) jsou k dispozici na www.remmers.com.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Materiál je odolný proti UV záření na svislých plochách v oblasti soklu a lze jej použít i na plochách, které nejsou v kontaktu se zemí, bez nátěru.
    Změna barvy je možná, ale nemá vliv na těsnicí funkci!

    Pro posouzení vhodnosti výrobku k použití nejsou zkoušky odlupováním adheziva vhodné ani povolené.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Nástroje, příslušenství a PSA